<tr id="y06x6"></tr>
<big id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></big>
<big id="y06x6"></big>
<code id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></code>
<code id="y06x6"><small id="y06x6"></small></code>
<tr id="y06x6"></tr>
 1. <center id="y06x6"></center>
  1. <big id="y06x6"></big><code id="y06x6"></code>
   <th id="y06x6"></th>
  2. V? chúng t?i

   Gi?i thi?u c?ng ty

   Tr??c ?ay có tên là "Guilin Jiqi junlong Medical Electronics Co., Ltd."Nó chuyên v? nghiên c?u và phát tri?n?? s?n xu?t máy phát ?i?n cao áp t?n s? cao t? n?m 1995, và là doanh nghi?p c?ng ngh? cao ??u tiên cóquy?n s? h?u trí tu? ??c l?p c?a Trung Qu?c và là ng??i sáng l?p th??ng hi?u "Junlong".

   前臺2

   C?ng ty ???c tích h?p "Nanning Yolong Technology Co., Ltd sau khi chuy?n ??i chi?n l??c vào n?m 2013.??nh h??ng phát tri?n c?a c?ng ty m?i ???c ??nh v? r? ràng là t?p trung vào R&D và s?n xu?tMáy phát ?i?n cao áp t?n s? cao cam k?t m? r?ng th? tr??ng qu?c t? v? các l?nh v?c liên quan.C?ng ty ?? thi?t l?p chính sách chi?n l??c "R & D ??c l?p, ho?t ??ng k?t h?p s?n xu?t và bán hàng",máy phát ?i?n cao áp t?n s? cao tia X 22,5kW ??u tiên c?a Trung Qu?c ???c thành l?p vào tháng 10 n?m 1997. D? án này ?????c li?t kê trong các d? án c?a Ch??ng trình ?u?c qu?c gia và các d? án s?n ph?m m?i ch? ch?t c?a ti?u bang, và nó phá v? th? ??c quy?nv? c?ng ngh? và th? tr??ng c?a các s?n ph?m n??c ngoài t??ng t? ? Trung Qu?c.C?ng ngh? s?n ph?m c?a c?ng ty và s? chuyên nghi?puy tín lu?n ??ng ??u c? n??c.Hi?n t?i, s?n ph?m bán ra ?? bao ph?32 t?nh, thành ph? và khu t? tr?.Chúng t?i ?ang tr? thành nhà cung c?p t?n s? cao l?n nh?tmáy phát ?i?n áp c?a Trung Qu?c.

   1 (2)

   C?ng ty chúng t?i ?? th?ng qua ch?ng nh?n h? th?ng ISO9001 và ISO13485;D?a trên GGF c? ?i?n g?csê-ri, sê-ri lo?i XR k?t h?p, sê-ri di ??ng, sê-ri HV và sê-ri QF cao c?p h?n ?? ???c phát tri?n?? ?áp ?ng nhu c?u c?a th? tr??ng.M?t s? s?n ph?m c?a chúng t?i ?? th?ng qua ch?ng nh?n CE.M?i s? ti?n b? c?a c?ng ty ??u kh?ng th? tách r?i s? h? tr? c?a khách hàng.Chúng t?i lu?n tuan th? các "khách hàngh??ng ??n nhu c?u ", ti?p t?c nang cao ch?t l??ng s?n ph?m, ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u c?a khách hàng và h??ng t?ih?p tác ch?t ch? v?i nhi?u khách hàng h?n ?? ??t ???c tình th? ??i bên cùng có l?i!chúng ta nên ?óng góp x?ng ?áng?? nang cao trình ?? y t? c?a toàn nhan lo?i.


   精品国产免费人成电影在线看,国产精品无码久久综合网,91热久久免费频精品黑人99,亚洲成色最大综合在线
   <tr id="y06x6"></tr>
   <big id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></big>
   <big id="y06x6"></big>
   <code id="y06x6"><nobr id="y06x6"></nobr></code>
   <code id="y06x6"><small id="y06x6"></small></code>
   <tr id="y06x6"></tr>
   1. <center id="y06x6"></center>
    1. <big id="y06x6"></big><code id="y06x6"></code>
     <th id="y06x6"></th>